Pelgulinna Seltsi põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi „ühing“) nimeks on PELGULINNA SELTS.

1.2. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

1.4. Ühingu eesmärgiks on Pelgulinna asumi arendamine. Sel eesmärgil on ühingul õigus teostada erinevaid projekte, kaasata sponsoreid, korraldada tulunduslikke üritusi jmt.

1.5. Ühingu tegevuse põhimõtteks on:

 • liikmete hääleõiguse võrdsus;
 • liikmelisuse vabatahtlikus ja mitteüleantavus;
 • liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;
 • liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;
 • liikmete vahel mittejaotava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.

1.6. Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.

1.7. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.

1.8. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.


II LIIKMELISUS

2.1. Ühingu asutajaliikmeteks on ühingu asutamislepingu sõlminud isikud.

2.2. Peale asutajaliikmete võib ühinguga liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.

2.3. Liikmeks võtmise otsustab juhatus seaduse alusel, samuti korraldab juhatus liikmete arvestust.

2.4. Liikmetel on õgis avalduse alusel ühingust välja astuda.

2.5. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa ühe anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.

2.6. Ühingu liige arvatakse ühingust välja tema surma korral.

2.7. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata, kui ta:

 • korduvalt rikub ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral;
 • on esitanud ühingu vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.8. Ühingu otsuste liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud korras.

2.9. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata ühingu üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamise üldkoosoleku poolt.

III LIIKMETE ÕIGUSE JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmete õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesolevas põhikirjas.

3.2. Ühingu liikmetel on õigus:

 • võtta osa üldkoosolekust;
 • valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
 • saada teavet ühingu tegevuse kohta;
 • astuda ühingust välja;
 • kasutada muid seaduses ettenähtud õigusi.

3.3. Ühingu liige on kohustatud täitma põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid nõudeid.


IV JUHTIMINE

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad saleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimisega seotud küsimustes, mida ei  ole seaduses või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu mõne muu organi pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • põhikirja muutmine;
 • tegevuse liikmete määramine;
 • muude põhikirjaga või seadusega ettenähtud organite liikmete valimine;
 • juhatuse või muu organi liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmeid ja käesoleva põhikirjaga või seadusega ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.

4.5. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõikide liikmete nõusolek.

4.6. Ühingu liikmete suure arvu korral täidab üldkoosoleku ülesandeid seaduses määratud ulatuses ühingu liikmete poolt ja liikmete seadust üldkoosolekul seaduses ettenähtud korras valitud volikogu koosolek.

4.7. Volikogu koosolekule kohaldatakse käesolevas põhikirjas üldkoosoleku kohta sätestatut, välja arvatud ühingu lõpetamise, põhikirja ja ühingu tegevuse eesmärgi muutmise küsimuste otsustamine, mis kuulub üldkoosoleku ainupädevusse.

4.8. Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühistut igapäevases tegevuses. Juhatus koosneb kahest kuni viiest liikmest, kes määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt ning edaspidi üldkoosoleku või volikogu koosoleku poolt tähtajaga kuni kolm aastat ühingu liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.

4.9. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõigis õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4.10. Volikogu koosoleku otsusega võib ette näha, et juhatuse liikmed õi mõned neist võivad esindada ühingut ainult ühiselt. Kolmandate isikute suhtes kehtib selline piirang ainult juhul, kui see on nõutekohaselt kantud registrisse.

4.11. Üldkoosoleku ja volikogu koosoleku (juhul, kui volikogu on valitud) kutsub kokku ühingu juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.

4.12. Juhatus peab ühingu üldkoosoleku või volikogu koosoleku kokku kutsuma juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.

4.13. Kui juhatus ei kutsu ühingu üldkoosolekut või volikogu koosolekut kokku käesoleva põhikirja punktis 4.12. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku või volikogu koosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.14. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on vastavalt seadusele aruandekohustuslik üldkoosoleku või volikogu koosoleku ees.


V TEADETE AVALIKUSTAMINE

5.1. Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul ja volikogu koosolekule, kui see on valitud.

5.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada ühingu liikmetele ka üleriigiliste ja kohalike meediakanalite kaudu.

5.3. Ühingu teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul üldkoosoleku või volikogu koosoleku otsusega.


VI MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

6.1. Ühingu vara tekib liikmete annetustest ja muudest maksetest, ühingu vara kasutamisest ja ühingu tegevusest saadavust tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ja muudest laekumistest.

6.2. Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel.


VII KONTROLL JA REVIDEERIMINE

7.1. Üldkoosolek ja volikogu koosolek (juhul, kui see on valitud) teostab järelvalvet ühingu teiste organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek või volikogu koosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

7.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.


VIII MUUD TINGUMUSED

8.1. Ühing lõpetatakse:

 • üldkoosoleku otsusega;
 • pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;
 • liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
 • üldkoosoleku või volikogu koosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
 • muudel seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusetel.

8.2. Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud juhul, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmed.

8.3. Ühingu tegevuse lõpetamine ja selle likvideerimine lõpetamise korral toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

8.4. Ühingu lõpetamisel või likvideerimisel antakse ühingu vara üle samaväärsele Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute või sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

8.5. Kui käesolevas põhikirjas sätestatu on vastuolus seadusega, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Põhikirja käesolev redaktsioon on vastu võetud üldkoosoleku otsusega 17.03.2017. aastal.